Proiecte > Proiecte finalizate

Proiecte finalizate

  

AquaProf II Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

 


                                 

 

 

Proiectul a fost finanțat din mijloacele Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) și implementat de către Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP).

 

OBIECTIV MAJOR

De a contribui la reforma învățămîntului vocațional tehnic din Moldova prin asigurarea unor servicii de formare mai diversificate și mai calitative în sectorul apă și canalizare.

 

SCOP

Consolidarea capacităților celor 5 furnizori de pregătire profesională în prestarea serviciilor de formare la meseriile solicitate pe piața muncii

 

PARTENERII PROIECTULUI

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului profesional

Agenția „Apele Moldovei”

Asociația „Moldova Apă-Canal”

Î.M. „Apă Canal Chișinău”

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

BENEFICIARII PROIECTULUI

 • Elevii instituțiilor profesionale selectate;
 • Cadrele didactice din școlile pilot și din alte instituții profesionale;
 • Angajații întreprinderilor din sector;
 • Asociațiile consumatorilor de apă;
 • Persoanele în căutarea unui loc de muncă în sector;
 • Întreprinderile din sector.

 

INSTITUȚIILE IMPLICATE ÎN PROIECT

 • Școala profesională Alexăndreni, Sîngerei
 • Școala profesională nr. 1 Bălți
 • Școala profesională Corbu, Dondușeni
 • Școala profesională Rezina
 • Centrul de Formare Continuă, UTM

 

GRUPUL ȚINTĂ

 • Formatorii și maiștrii din școlile partenere
 • Elevii școlilor profesionale din sectorul apă și canalizare,
 • Muncitorii din companiile sectorului apă și canalizare,
 • Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă în SAC,
 • Asociațiile consumatorilor de apă/Asociațiile utilizatorilor de apă în scopuri de irigare,
 • Întreprinderile din sectorul apă și canalizare

 

DURATA PROIECTULUI

Septembrie 2013 – August 2016

 

REZULTAT SCONTAT Nr. 1

Formarea capacităților a 4 școli profesionale în implementarea curriculum-ului modernizat la meseriile:

 • lăcătuș-instalator tehnică sanitară;
 • electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric.

 

Activități întreprinse

 

 1. Planificarea și facilitarea a celor 5 întruniri a grupului de lucru;
 2. Organizarea întrunirilor de colaborare cu companiile din sectorul apă și canalizare;
 3. Desfășurarea analizei privind cererea de formare și schițarea planului de instruire privind implementarea curriculum-ului;
 4. Proiectarea/adaptarea programelor de formare pe termen lung și scurt (6 luni și 3 ani) pentru cele două ocupații;
 5. Organizarea a 8 sesiuni de formare pentru implementarea curriculum-ului;
 6. Inventarierea echipamentului existent în școlile partenere și identificarea echipamentului necesar pentru achiziționare;
 7. Achiziționarea echipamentului și procedura de înmînare;
 8. Elaborarea ghidurilor pentru implementarea curriculum-ului modular;
 9. Organizarea instruirii cadrelor didactice la întreprinderi;
 10. Organizarea și efectuarea vizitei de studiu în Austria pentru cadrele didactice din instituțiile partenere;
 11. Monitorizarea implementării curriculum-ului și instruirea profesorilor și formatorilor din școlile partenere;
 12. Organizarea și facilitarea activităților extracurriculare;
 13. Organizarea și monitorizarea stagiilor;
 14. Organizarea și desfășurarea evaluării centrate pe competențe a absolvenților.

 

REZULTAT SCONTAT Nr. 2

Elaborarea și implementarea cursurilor de scurtă durată pentru muncitorii adulți la 2 calificări profesionale în domeniul apă și canalizare, cu accent pe egalitatea de gen

 

Activități întreprinse

 

 1. Selectarea meseriilor/seturilor de competențe prioritare în sectorul apă și canalizare și a grupurilor țintă pentru instruire/formare;
 2. Analizarea necesităților de formare și dezvoltarea programelor de instruire;
 3. Pregătirea materialelor de predare/învățare;
 4. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare și instruirea cadrelor didactice privind stocarea acestora în baza de date;
 5. Procurarea echipamentului corespunzător cerințelor programelor de formare;
 6. Lobby pentru aprobarea programele de instruire de către Ministerul Educației;
 7. Realizarea campaniei de promovare a noilor servicii de formare în rîndul companiilor din sectorul apă și canalizare sensibilă la aspectele gender;
 8. Organizarea conferinței pe aspecte gender în sectorul apă și canalizare;
 9. Implementarea cursurilor de instruire;
 10. Monitorizarea și a implementării programelor de instruire și adaptarea acestora;
 11. Instruirea evaluatorilor și implementarea evaluării competențelor profesionale ale absolvenților Analizare integrării în cîmpul muncii a absolvenților și determinarea gradului de satisfacție a angajatorilor față de performanța acestora.

 

Pentru mai multe detalii despre Proiect, acesați: http://aquaprof.ifcp.md/  


IFCP a elaborat Standarde Ocupaționale pentru Organizația Internațională a Muncii 

 

În perioada mai - decembrie 2012 IFCP a implementat un component al proiectului de anvergură, realizat de Organizația Internațională a Muncii (ILO) „Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor”, care a urmărit un șir de obiective a Programului EUROPEAID și anume: 1) promovarea legăturilor între migrație și dezvoltare; 2)promovarea și formarea capacităților pentru o migrație de muncă bine gestionată; 3) protecția drepturilor migranților și prevenirea exploatării și excluderii.

Sarcina Institutului a constat în următoarele:  (i) pilotarea Metodologiei cu privire la elaborarea și reexaminarea standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin HG nr. 952 din 16.12.2011 prin generarea a 4 standarde ocupaţionale (2 in construcţii şi 2 in agricultură, (ii) propunerea modificărilor în vederea atenuării unor imperfecţiuni/constrîngeri identificate în Metodologie precum şi (iii) sporirea capacităţilor partenerilor naţionali in domeniul elaborării standardelor ocupaţionale. 

Activităţile preconizate au fost desfăşurate în conformitate cu Planul de Acțiuni elaborat de IFCP şi în strînsă colaborare cu Comitetul Sectorial în Construcţii şi Comitetul Sectorial în Agricultură şi Industrie Alimentară. 

 

Realizările proiectului

 • A fost organizat şi desfăşurat un seminar de informare în elaborarea standardelor ocupaţionale cu participarea a cca 15 membri ai Comitetelor Sectoriale implicate. Participanţii au fost familiarizaţi atît cu aspectele practice ale metodologiei, cît şi cu rolurile şi responsabilităţile tuturor partenerilor implicaţi în realizarea acestui proces.
 • Au fost elaborate 4 standarde ocupaţionale pentru meserii prioritare în sectoarele vizate:viticultor, cofetar, lăcătuş-instalator tehnică sanitară şi zugrav. Iniţial, acestea au fost verificate şi validate de către comitetele sectoriale după care au fost prezentate spre examinare Consiliului Naţional pentru standarde ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale. În cadrul şedinţei Consiliului Naţional din 3 decembrie 2012, acestea au fost analizate şi recomandate spre aprobare prin ordin comun din partea Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
 • Reieşind din experienţa pilotării Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale, în colaborare cu Comitetele Sectoriale au fost elaborate un şir de recomandări de îmbunătăţire a acesteia. Recomandările sintetizate se referă la toate cele 3 etape de elaborare a standardelor ocupaţionale: analiză ocupaţională, scriere de  standarde precum şi verificare/validare a acestora. Propunerile elaborate au fost prezentate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în calitate de document comun din partea Comitetelor Sectoriale şi IFCP pentru a fi analizate şi integrate în varianta finală a Metodologiei .  

Membrii Comitetelor Sectoriale implicaţi în procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale au calificat produsele elaborate ca fiind de calitate înaltă, promovîndu-le activ spre aprobare. Mai mult decît atît Comitetul Sectorial în construcţii a solicitat elaborarea standardelor ocupaţionale şi pentru alte meserii relevante sectorului.  

 

 


Acţiuni de sprijin ale activităţilor ETF, în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova-UE, în domeniile: instruire şi formare profesională, colaborare între educaţie şi mediul de afaceri.

  
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS Viitorul a implementat un proiect de susţinere a activităţilor ETF în Republica Moldova în următoarele trei domenii:

 

      -          Sistemul vocaţional şi politici vocaţionale, colaborarea între mediul educaţional şi mediul de afaceri;  

 

      -          Transparenţa calificărilor în cadrul Parteneriatului de Mobilitate; 

 

      -          Suport misiunilor ETF în Republica Moldova.

 

Durata proiectului:  

Etapa I: mai 2010 – ianuarie 2011 

Etapa II: 2011 - 2012  

 

IDIS Vitorul a subcontractat Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP) pentru a oferi expertiză în implementarea proiectului în cauză. În această ordine de idei, IFCP: 

 

1.      A elaborat studiul de analiză a colaborării între mediul educaţional şi mediul de afaceri în Republica Moldova. 

 

2.      A efectuat un studiu de analiză a donatorilor şi proiectelor de asistenţă tehnică în derulare şi de perspectivă în domeniul piaţa muncii şi învăţămîntul profesional în Republic of Moldova. 

 

3.      Implementeze evaluarea necesităţilor în 2-3 sectoare economice şi se elaboreze programe de instruire iniţială şi continuă bazate pe cerere. 

 

 

4.      A oferit servicii de formare a capacităţilor în domeniul componentelor necesare pentru crearea unui sistem de instruire şi formare profesională de calitate (evaluări sistematice a necesităţilor pieţei muncii, standarde ocupaţionale şi educaţionale, parteneriate public-private, dialog între şcoală şi întreprinderi). 


Pentru mai multă informație despre activitățile desfășurate și rezultate obținute in cadrul proiectului ETF IFCP în perioada 2011-2012, accesați Raportul de activitate


 

Expertiză locală pentru susţinerea Grupului de Dialog Politic şi Grupului de Referinţă în cadrul Proiectului al Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF) Parteneriat de Mobilitate UE - Republica Moldova.

 

 

Fundaţia Europeană pentru Instruire (ETF) a subcontractat Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP) pentru a acorda suport de expertiză Grupului de Dialog Politic şi Grupului de Referinţă în cadrul Proiectului al Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF) Parteneriat de Mobilitate UE - Republica Moldova la elaborarea şi testarea standardelor ocupaţionale.

  

Obiectivul principal al proiectului de ţară ETF – Moldova:

 

asigurarea transparenţei informaţiei referitoare la competenţele cerute de piaţa muncii şi calitatea competenţelor oferite de migranţi Moldoveni, fiind o parte componentă a succesului Parteneriatului de MobilitateRepublica Moldova-UE.

    

Obiectivele contractului de colaborare între ETF şi IFCP:  

 

 • susţinerea Grupului de Dialog Politic şi Grupului de Referinţă cu know-how-ul metodologic la elaborarea standardelor ocupaţionale şi identificarea necesităţilor de instruire;

 

 • consolidarea capacităţii Grupului de Referinţă în aplicarea metodologiei selectate pentru elaborarea standardelor ocupaţionale. 

 

Activităţi executate:   

 

 • compilarea studiului şi analizei a situaţiei curente în elaborarea standardelor ocupaţionale în Republica Moldova; 

 

 • acordarea expertizei tehnice la elaborarea, în colaborare cu ETF şi Grupul de Referinţă, a unei structuri şi metodologii pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, în baza experienţei existente şi modificărilor necesare;

 

 • preluarea colectării şi analizei informaţiei relevante de pe piaţa muncii, inclusiv şi necesităţilor de instruire, necesare pentru analiza ocupaţională în două sectoare (agricultură şi construcţie);

 

 • elaborarea a 1 standard ocupaţional pentru meseria Tractorist Maşinist în producerea agricolă conform structurii noi elaborate de către Centrul Republican pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional (CRDÎP).

 

 • analiza ocupaţională pentru 4 meserii prioritare (a cîte 2 pentru fiecare sector: agricultură şi construcţie) în baza analizei pieţei muncii menţionate mai sus.

  

Realizări: 

 

 • participarea şi contribuirea la pînă la 6 întîlniri de lucru a Grupului de Referinţă, în perioada aprilie – decembrie 2010;

 

 • structura şi metodologia pentru elaborarea standardelor ocupaţionale;

 

 • sumarul conţinutului a celor 4 profile ocupaţionale nou elaborate;

 

 • raportul final asupra asistenţei acordate Grupului de Referinţă în baza contractului.

 

 

Durata contractului:

 

 aprilie – decembrie 2010. 

    


 

Proiectul SOMEC - Standarde Ocupaţionale Moldoveneşti, Evaluare şi Certificare - finanţat de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, a fost iniţiat în urma solicitării comune din partea Ministerului Economiei şi Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Pregătire Profesională, Piaţa Muncii şi Politici Sociale – INBAS şi AO Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale – IFCP. 

 

 

 

OBIECTIV STRATEGIC

 

Un sistem mai flexibil şi mai bine ajustat la cerinţele pieţei muncii, care ar permite integrarea în câmpul muncii a tuturor persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

 

OBIECTIVE MAJORE

 

• Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru meseriile solicitate pe piaţa muncii din Republica Moldova cu implicarea activă a muncitorilor calificaţi din diferite ramuri industriale;


• Crearea şi instituţionalizarea unui sistem de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, dobândite pe cale formală, non-formală şi informală. 

  

REALIZĂRI

 

1. Capacităţi naţionale formate în elaborarea standardelor ocupaţionale, modulelor de instruire şi ghidurilor de formare profesională, instrumentelor şi procedurilor de evaluare:

• echipa de bază – trei experţi certificaţi de către Centrul de Instruire şi Formare pentru Angajare în Cîmpul Muncii, Universitatea de Stat din Ohio, SUA;
• echipa de colaboratori instruiţi în analiză ocupaţională (metoda
DACUM) şi metode de elaborare a instrumentelor de evaluare.

 

2. 8 SO pentru profesiile muncitoreşti SUDOR, COFETAR, TENCUITOR, CROITOR, CUSĂTORESĂ, BUCĂTAR, ZUGRAV şi TRACTORIST-MAŞINIST elaborate şi validate cu participarea a circa 300 muncitori înalt calificaţi din 180 întreprinderi autohtone (în cadrul a 8 ateliere de lucru DACUM şi circa 150 interviuri de verificare şi confirmare a conţinutului), apoi coordonate din partea Ministerului Economiei cu 10-15 ministere de profil, patronate, sindicate şi alte organe de resort; (proiectul standardului ocupaţional pentru "Tencuitor" poate fi accesat AICI)

 

3. În iunie 2008, prin hotărâre de guvern, a fost creat Consiliul Naţional pentru Standarde Ocupaţionale şi Certificare a Competenţelor Profesionale - organ tripartit, împuternicit să coordoneze procesul de elaborare, modificare sau anulare a SO, în baza cărora se va efectua pregătirea, evaluarea şi certificarea forţei de muncă necesare economiei naţionale; 

 

Elaborarea instrumenteleor de Evaluare


4. Circa 20 profesori şi maiştri din diverse instituţii de învăţământ şi 20 reprezentanţi din industrie au fost instruiţi în metode moderne de elaborare a instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale şi în proceduri de evaluare; circa 1100 instrumente de evaluare elaborate în cadrul a 25 ateliere de instruire;

 

5. A fost creată baza de date SOMEC – un instrument util de stocare şi gestionare a itemilor teoretici şi probelor practice disponibili în 3 limbi – română, rusă şi engleză;

 

6. Proiectul pilot realizat în comun de către 3 proiecte partenere – SOMEC/SDC, Hifab/SIDA, CONSEPT/LED – în perioada martie 2008 - august 2009, pentru a demonstra aplicabilitatea tuturor componentelor necesare bunei funcţionări a unui sistem de instruire şi formare profesională axat pe cerinţele pieţei muncii, componente asigurate de cele 3 proiecte de asistenţă tehnică pe parcursul perioadei de implementare. La realizarea proiectului în cauză SOMEC a contribuit cu următoarele:

Dotarea cu utilaj şi instrumente

 

• Elaborarea SO pentru ocupaţia Tencuitor; 

• Participarea la elaborarea modulelor tehnice ale curriculum-ului experimental;

• Dotare cu utilaj şi instrumente a 2 şcoli profesionale pentru meseria tencuitor în valoare de 300 000 lei;

• Evaluarea competenţelor profesionale a formabililor.

 

PARTENERI

 

• Ministerul Economiei al Republicii Moldova 
• Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
• Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 

 

BENEFICIARI

 

•  Elevii şi absolvenţii şcolilor profesionale;
• Angajatorii care creează condiţii lucrătorilor săi pentru a corespunde noilor cerinţe economice şi tehnologice; 
• Persoanele care practică o profesie pe parcursul unei perioade de timp, dar nu posedă o formare profesională oficială, inclusiv lucrătorii migranţi care au obţinut calificări noi în străinătate.

 

DURATA PROIECTULUI

 

Martie 2006 -  martie 2010.